Dažādības veicināšana

Projekta mērķis: veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.

Eiropas savienība, ieguldījums tavā nākotnē

Projektu īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Nodrošinājuma valsts aģentūru.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot sekojošas aktivitātes

Diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem, tajā skaitā:

darba kolēģi
 • mērķa grupas profilēšana;
 • motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana;
 • vidusposma izvērtējuma veikšana, izmēģinājumprojekta “Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā” (gender budgeting) īstenošana un attiecīgu ieteikumu sniegšana.

Diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un darbiniekiem, tajā skaitā:

 • izglītojoši pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem;
 • atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai.
pensionāri aplaudē
konsultācija
 • Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu
 • Sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem

Mērķa grupas

Diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un darbiniekiem, tajā skaitā:

 • personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem dzimuma dēļ, tajā skaitā personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, viena vecāka ģimenes pārstāvji;
  personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem vecuma dēļ (personas pēc 50 gadu vecuma (50+));
 • personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem invaliditātes dēļ, tajā skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni;
 • personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem etniskās piederības dēļ, tajā skaitā romu tautības pārstāvji un citas etniskās minoritātes.
 • Darba devēji un to darbinieki.
 • Patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu.
persona ratiņkrēslā

Kampaņas

2018. gads

Kampaņa pret bēgļu un patvēruma meklētāju diskrimināciju

Kampaņas “Atvērtība ir vērtība” atklāšanas gads tika veltīts tam, lai vērstos pret Latvijā mītošo bēgļu, patvēruma meklētāju un personu ar alternatīvo statusu diskrimināciju. Kampaņas ietvaros norisinājās dažādas aktivitātes ar mērķi veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par bēgļu krīzi Eiropā un bēgļu situāciju mūsu valstī. Kampaņas ietvaros uzrunāti darba devēji un organizētas darba devēju tikšanās ar bēgļiem, lai palīdzētu viņiem atrast darbu Latvijā.

2019. gads

Kampaņa pret diskrimināciju etniskās izcelsmes dēļ

2019. gads kampaņā “Atvērtība ir vērtība” tika veltīts etniskajai dažādībai, vēršoties pret diskrimināciju etniskās piederības dēļ. Kampaņa tika atklāta ar darba biržas “Atvērtība ir vērtība” publiskošanu, aicinot darba devējus un darba ņēmējus nevadīties pēc stereotipiskiem priekšstatiem, bet pilnvērtīgi izmantot visu darba ņēmēju unikālās prasmes, zināšanas un pieredzi.

2020. gads

Dzimumu līdztiesības kampaņa​

2020. gada kampaņas tēma tika veltīta dzimumu līdztiesībai. Spēj viņš – spēj viņa, spēj viņa – spēj viņš! Ar šādu devīzi pieteicām kampaņas “Atvērtība ir vērtība” trešo gadu! Kampaņas tematiskais ietvars bija dzimumu līdztiesība Latvijā. Kampaņas laikā vairojām izpratni par šo tēmu un identificējām aktuālos diskriminācijas riskus un rīcības scenārijus to mazināšanai darba tirgū, izglītībā, profesijas izvēlē un ģimenes dzīvē.

2021. gads

Kampaņa pret diskrimināciju vecuma dēļ

Vidējais dzīves ilgums visā pasaulē pakāpeniski pieaug, un tas ļauj cilvēkiem ilgāk izbaudīt dzīvi. Pilnvērtīga dzīves baudīšana iespējama vien tad, ja ģimene un pārējā sabiedrība ļauj justies kā pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem un arī pats esi gatavs nezaudēt aktivitāti. 2021. gada kampaņas fokuss tika vērsts uz diskrimināciju vecuma dēļ, aicinot novērtēt gados vecākās sabiedrības daļas prasmes un pieredzi.

2022. gads

Kampaņa pret diskrimināciju invaliditātes dēļ

2022. gads kampaņā “Atvērtība ir vērtība” ir noslēdzošais kampaņas gads, kurā aktualizē jautājumus, kas saistīti ar diskrimināciju invaliditātes dēļ. Kampaņa tika atklāta ar platfomu  “Dod iespēju”, kas kļūs par centrālo resursu un arī vadmotīvu visas kampaņas laikā.  Platformas mērķis ir aicināt sabiedrību būt atbalstošākiem pret cilvēkiem ar invaliditāti un vairāk iekļaut šo sabiedrības grupu gan darba tirgū, gan sabiedriskajā dzīvē.

Projekta īstenošana paredzēta no 2016. gada 1. ceturkšņa līdz 2022. gada 4. ceturkšņa beigām.

Ir patiess prieks par katru, kurš uzskata atvērtību par vērtību un ir ieinteresēts dažādības veicināšanā mūsu darba tirgū un sabiedrībā kopumā!

Skip to content